Paper
4
Conference
Online Conference Paper Management System
•  Author/Reviewer registrations
•  Paper submissions
•  Review Process
•  Views reports & results
•  Data export
•  Email Archive,Tracking

 

 

สำหรับ ผู้จัดการระบบ

(เจ้าภาพจัดงานฯ)


 Previous to Review Process  

 

⇒ การลงทะเบียน 

 • สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (ผู้ส่งบทความ/ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • สามารถติดตามและแก้ไข การลงทะเบียน (ผู้ส่งบทความ/ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

⇒ ระบบตั้งเวลา 

 • เปิด-ปิด การลงทะเบียน (ผู้ส่งบทความ/ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • เปิด-ปิด การส่งบทความ (ผู้ส่งบทความ)
 • เปิด-ปิด การพิจารณาบทความ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

สร้างระบบการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์

 • ระบบรายงานผลเมื่อส่งบทความเสร็จสมบูรณ์  (ผู้ส่งบทความ)
 • ระบบรายงานผลการพิจารณาบทความ  (ผู้ส่งบทความ)
 • ระบบเรียนเชิญพิจารณาบทความ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

การจับคู่บทความ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ทำการคัดเลือกบทความให้ตรงกับความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำการประเมิน โดยเลือกจากหัวข้อที่ตรงกันทั้งคู่

 

การติดตาม

 • ติดตามการส่งบทความ จากผู้ส่งบทความ
 • ติดตามผลการประเมินบทความ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

⇒ รายงาน สถิติจำนวนบทความ

 • บทความ ทั้งหมดที่ส่งเข้ามา
 • บทความ แยกตามห้อข้อ (Topic)
 • บทความ แยกตามหน่วยงาน
 • บทความ จากการประเมินของผู้คุณวุฒิ
 • บทความ ที่ผ่านและไม่ผ่าน การพิจารณา
 • บทความ ทั้งหมดต่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

 

 

 
 
⇒ Screen shots 
 
⇒ Price List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright (c) 2008-2013 www.paper4submission.com || www.paper4conference.com