Displaying 1 - 1 of 1

paper4conference.com

"  เป็นกลุ่มคนเล็กๆที่พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นไปทางด้านการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล ผ่านเว็บไซต์    "


ผลจากการมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์  คือ 

  • [1] : ระบบ รับส่งไฟล์บทความ สำหรับการจัดงาน การประชุมวิชาการ (conference) หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
  • [2] : ระบบ รับส่งไฟล์บทความ สำหรับการทำวารสารออนไลน์  (๋journal online) 
  • [3] : ระบบ ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา / ภายหลังสำเร็จการศึกษา
  • [4] : ระบบ ส่งเอกสารรายงานตัวนักศึกษา
  • [5] : ระบบ ติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการส่งข้อมูลผ่าน arduino

 

ผลิตภัณ์ของเรา|product

 

 Copyright (c) 2008-2020 www.paper4submission.com || www.paper4conference.com