Displaying 1 - 1 of 1

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา / ภายหลังสำเร็จการศึกษา

ระบบนี้ประกอบด้วย

การขอเอกสาร

  • ใบแสดงผลการศึกษา  
  • ใบรับรองสำเร็จการศึกษา   
  • ใบแทนใบประกาศนียบัตร   
  • ใบแปลใบปริญญาบัตร   
  • ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา และอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้งาน

  • การเลือกประเภทเอกสาร เลือกจำนวนเอกสาร มีแบบฟอร์การชำระเงินผ่าน QR code  มีขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงิน  มีอีเมล์แจ้งเตือนทุกๆขั้นตอนของเอกสาร สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร  

สำหรับเจ้าหน้าที่

  • ตรวจสอบสถานะการยื่นขอเอกสาร  ตรวจสอบขั้นตอน  ยืนยันการดำเนินงาน  แจ้งอีเมล์ในแต่ละขั้นอัตโนมัติ  กราฟแสดงเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนการขอเอกสาร  ระบบค้นหาและสามารถ export ข้อมูลเป็น word/excel  มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ line notification (เมื่อมีผู้มาใช้บริการ) และ อื่นๆ 

หน่วยงาน ที่นำไปใช้งาน  : งานทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

https://regis.rmuti.ac.th/regonline

 

 Copyright (c) 2008-2020 www.paper4submission.com || www.paper4conference.com